Your favorite song: The song makes you miss something or someone

Trần Đức Lương

Hắc Trầm Bổng
Ban Tổ chức
Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết thế thôi
Dù mai về sau mình không bên cạnh nhau
Dù tim mình đau khi biết em đã lỡ yêu người....