我有话要对你说

Vũ Hương

Má bứ có 4 chữ và Lồi có 3 chữ nhưng má tui bứ
Ban Truyền Thông
#5
Mình mới học tiếng nên sẽ chém 1 2 chữ đáng iu vỡ nòng
你好,我很高兴 =))))))))