B
Tham gia
Thích
0

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Central Operating System: BrainJuice machines will be remotely controlled by
    the central operating system. This Operating system will contain information like
    beverage menu, brewing recipe, and users’ drinking preferences
    https://blog.brainjuice.ai/en/
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…